ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
ข้อมูลทั่วไป อำเภอเรณูนคร
 
คำขวัญจังหวัด :: พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูภูไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
  คำขวัญอำเภอ :: เรณูนคร ดอนดินถิ่นผู้ไทย สาวสวยรวยน้ำใจ เลิศวิไลในวัฒนธรรม
  ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ :: ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร เลขที่ 104 หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
  - หมายเลขโทรศัพท์ :: 0 4257 9416
  - หมายเลขโทรสาร :: 0 4257 9415
       
ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา :: มีการจัดตั้ง กิ่งอำเภอเรณูนคร ขึ้นโดยแยกจากอำเภอธาตุพนมเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเรณูนคร เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยจัดเป็นอำเภอชั้น 2
( อ่านต่อ.. )
  เนื้อที่/พื้นที่ :: 254.0 ตร.กม.
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป :: -
  พิกัด ::
  ที่ตั้งและอาณาเขต :: ทิศเหนือ : ติดต่อกับอำเภอปลาปาก อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอธาตุพนม
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับอำเภอธาตุพนม
ทิศใต้ : ติดต่อกับอำเภอธาตุพนมและอำเภอนาแก
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับอำเภอนาแกและอำเภอปลาปาก
       
ข้อมูลการปกครอง
  เทศบาล :: จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลเรณูนคร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเรณูและบางส่วนของตำบลโพนทอง
  อบต. ::

จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเรณู (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร)
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร)
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าลาดทั้งตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางามทั้งตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ทั้งตำบล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้นทั้งตำบล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเรณูใต้ทั้งตำบล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาขามทั้งตำบล

  ตำบล :: จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. เรณู (Renu)
2. โพนทอง (Phon Thong)
3. ท่าลาด (Tha Lat)
4. นางาม (Na Ngam)
5. โคกหินแฮ่ (Khok Hin Hae)
6. หนองย่างชิ้น (Nong Yang Chin)
7. เรณูใต้ (Renu Tai)
8. นาขาม (Na Kham)
.
  หมู่บ้าน :: จำนวน 91 แห่ง ได้แก่
1. เรณู (Renu)
2. โพนทอง (Phon Thong)
3. ท่าลาด (Tha Lat)
4. นางาม (Na Ngam)
5. โคกหินแฮ่ (Khok Hin Hae)
6. หนองย่างชิ้น (Nong Yang Chin)
7. เรณูใต้ (Renu Tai)
8. นาขาม (Na Kham)
จำนวน 14 หมู่บ้าน
จำนวน 10 หมู่บ้าน
จำนวน   8 หมู่บ้าน
จำนวน 14 หมู่บ้าน
จำนวน 15 หมู่บ้าน
จำนวน   8 หมู่บ้าน
จำนวน 13 หมู่บ้าน
จำนวน   9 หมู่บ้าน
       
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  อาชีพหลัก ได้แก่ :: เกษตรกรรม
  อาชีพเสริม ได้แก่ :: ค้าขาย รับจ้าง
  จำนวนธนาคาร :: จำนวน 3 แห่ง
  จำนวนห้างสรรพสินค้า :: จำนวน 1 แห่ง
  จำนวนสถานประกอบการ :: จำนวน 15 แห่ง
  อื่น ๆ ::  
       
ข้อมูลด้านสังคม
  โรงเรียนประถมศึกษา :: จำนวน 39 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา :: จำนวน 3 แห่ง
  วิทยาลัย :: -
  มหาวิทยาลัย :: -
  วัด :: จำนวน 81 แห่ง
  สถานพยาบาล :: 1.โรงพยาบาลเรณูนคร
2. สถานีอนามัย จำนวน 10 แห่ง
       
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  แม่น้ำ :: ห้วยบ่อแก, ลำน้ำบัง, ลำน้ำก่ำ, ห้วยหนองผือ
       
ข้อมูลด้านประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น :: 45,838 คน (พ.ศ. 2553)
  จำนวนประชากรชาย :: รวม 22,950 .คน
  จำนวนประชากรหญิง :: รวม 22,888 คน
  อัตราความหนาแน่นของประชากร :: 179.41 คน/ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน :: รวม 12,104 ครัวเรือน
       
ข้อมูลด้านการเกษตร
  อัตรส่วนแบ่งพื้นที่ :: 11.3 ไร่/ครัวเรือน
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ :: ข้าว, พริก
  กลุ่มสถาบันการเกษตร :: จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
1. สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร
2. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเรณู
3. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลโพนทอง
4. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลท่าลาด
5. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลนางาม
6. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลโคกหินแฮ่
7. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลหนองย่างชิ้น
8. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเรณูใต้
9. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลนาขาม
       
       
       
 
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->