ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
เรณู
(Renu)
โพนทอง
(Phon Thong)
ท่าลาด
(Tha Lat)
นางาม
(Na Ngam)
โคกหินแฮ่
(Khok Hin Hae)
หนองย่างชิ้น
(Nong Yang Chin)
เรณูใต้
(Renu Tai)
นาขาม
(Na Kham)
 
ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา :: ตำบลเรณู เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเรณูนคร
  เนื้อที่/พื้นที่ ::

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป :: -
  พิกัด :: -
  ที่ตั้งและอาณาเขต :: ทิศเหนือ : ติดต่อกับ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม และ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ
ทิศใต้ : ติดต่อกับ ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก : ติดต่อกับ ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
  เส้นทางคมนาคม :: -
       
ข้อมูลการปกครอง
  อบต. :: จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเรณู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเรณู (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร)
  หมู่บ้าน ::

จำนวน 14 แห่ง ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านเรณู
หมู่ที่ 2 บ้านเรณู
หมู่ที่ 3 บ้านโพนสาวเอ้
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสังข์
หมู่ที่ 5 บ้านอภัยวงค์
หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสาย
หมู่ที่ 8 บ้านเรณู
หมู่ที่ 9 บ้านเรณู
หมู่ที่ 10 บ้านคำผาสุก
หมู่ที่ 11 บ้านโพนสาวเอ้
หมู่ที่ 12 บ้านโนนทอง
หมู่ที่ 13 บ้านเรณู
หมู่ที่ 14 บ้านเรณู

  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ::
หมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านเรณู
 
หมู่ที่ 2 บ้านเรณู
 
หมู่ที่ 3 บ้านโพนสาวเอ้
 
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสังข์
 
หมู่ที่ 5 บ้านอภัยวงค์
 
หมู่ที่ 6 บ้านศรีบุญเรือง
 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสาย
 
หมู่ที่ 8 บ้านเรณู  
หมู่ที่ 9 บ้านเรณู  
หมู่ที่ 10 บ้านคำผาสุก  
หมู่ที่ 11 บ้านโพนสาวเอ้  
หมู่ที่ 12 บ้านโนนทอง  
หมู่ที่ 13 บ้านเรณู  
หมู่ที่ 14 บ้านเรณ  
       
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  อาชีพหลัก ได้แก่ :: ทำนา
  อาชีพเสริม ได้แก่ :: ค้าขาย
  จำนวนธนาคาร :: -
  จำนวนห้างสรรพสินค้า :: -
  จำนวนสถานประกอบการ :: -
  อื่น ๆ :: ศูนย์ผลิตภัณฑ์อำเภอเรณูนคร
       
ข้อมูลด้านสังคม
  โรงเรียนประถมศึกษา :: -
  โรงเรียนมัธยมศึกษา :: -
  วิทยาลัย :: -
  มหาวิทยาลัย :: -
  วัด :: 1. วัดพระธาตุเรณู
2. หอปู่ถลา
  สถานพยาบาล :: -
       
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  แม่น้ำ :: -
       
ข้อมูลด้านประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น :: รวม 8,452 คน
  จำนวนประชากรชาย :: 4,179 คน
  จำนวนประชากรหญิง :: 4,273 คน
  อัตราความหนาแน่นของประชากร :: .........-.......... คน/ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน :: - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,695 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 1,480 ครัวเรือน
       
ข้อมูลด้านการเกษตร
  อัตรส่วนแบ่งพื้นที่ :: -
 

พันธุ์พืชที่ปลูก

::  
 

พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยง

::  
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ :: -
  กลุ่มสถาบันการเกษตร :: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  1  แห่ง
       
 
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->