ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
เรณู
(Renu)
โพนทอง
(Phon Thong)
ท่าลาด
(Tha Lat)
นางาม
(Na Ngam)
โคกหินแฮ่
(Khok Hin Hae)
หนองย่างชิ้น
(Nong Yang Chin)
เรณูใต้
(Renu Tai)
นาขาม
(Na Kham)
 
ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา :: ตำบลโคกหินแฮ่ ราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนภูไทดั้งเดิม อพยพมาจากประเทศลาว เมืองวังอ่างคำ ประมาณปี 2399 มาตั้งหมู่บ้านอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านปัจจุบัน ห่างกัน 2 กิโลเมตร เรียกว่า บ้านหนองหินแฮ่ ตามชื่อหนองน้ำ ต่อมาเกิดโรคระบาด ราษฎรล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงย้ายหมู่บ้านมาอยู่บริเวณป่าโคกหินแฮ่ เรียกว่า บ้านหนองโคกหินแฮ่ ต่อมาเห็นว่าชื่อยาวเกินไป จึงตัดว่าหนองออก เป็นบ้านโคกหินแฮ่ ตั้งแต่นั้นมา
  เนื้อที่/พื้นที่ :: พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ลาดเท มีหนองน้ำธรรมชาติและลำห้วยกระจายอยู่ทั่วท้องที่ เช่น หนองหินแฮ่ หนองม่วง หนองแซง ห้วยยาง
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป :: -
  พิกัด :: -
  ที่ตั้งและอาณาเขต :: ทิศเหนือ ติดกับ ต.เรณู อ.เรณูนคร และต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.เรณูใต้ ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม
  เส้นทางคมนาคม :: -
       
ข้อมูลการปกครอง
  อบต. :: จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ทั้งตำบล
  หมู่บ้าน ::

จำนวน 15 แห่ง ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้าน

  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ::
หมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้าน
 
หมู่ที่ 2 บ้าน
 
หมู่ที่ 3 บ้าน
 
หมู่ที่ 4 บ้าน
 
หมู่ที่ 5 บ้าน
 
หมู่ที่ 6 บ้าน
 
หมู่ที่ 7 บ้าน
 
หมู่ที่ 8 บ้าน  
       
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  อาชีพหลัก ได้แก่ :: ทำนา รับจ้างทั่วไป
  อาชีพเสริม ได้แก่ :: ปลูกยาสูบ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย ทำขนมจีน รับจ้าง
  จำนวนธนาคาร :: -
  จำนวนห้างสรรพสินค้า :: -
  จำนวนสถานประกอบการ :: -
  อื่น ๆ :: -
       
ข้อมูลด้านสังคม
  โรงเรียนประถมศึกษา :: -
  โรงเรียนมัธยมศึกษา :: -
  วิทยาลัย :: -
  มหาวิทยาลัย :: -
  วัด ::

-

  สถานพยาบาล :: -
       
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  แม่น้ำ :: -
       
ข้อมูลด้านประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น :: รวม 6,629 คน
  จำนวนประชากรชาย :: 3,189 คน
  จำนวนประชากรหญิง :: 3,440 คน
  อัตราความหนาแน่นของประชากร :: .........-.......... คน/ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน :: - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1440 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 1290 ครัวเรือน
       
ข้อมูลด้านการเกษตร
  อัตรส่วนแบ่งพื้นที่ :: -
 

พันธุ์พืชที่ปลูก

:: -
 

พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยง

:: -
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ :: -
  กลุ่มสถาบันการเกษตร :: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  1  แห่ง
       
       
 
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->