ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
เรณู
(Renu)
โพนทอง
(Phon Thong)
ท่าลาด
(Tha Lat)
นางาม
(Na Ngam)
โคกหินแฮ่
(Khok Hin Hae)
หนองย่างชิ้น
(Nong Yang Chin)
เรณูใต้
(Renu Tai)
นาขาม
(Na Kham)
 
ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา :: เริ่มแรกอยู่กับไร่กับนา มีหนองบัวเป็นหลักแหล่งจึงได้พากันเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านนาบัว เลยอยู่อย่างสุขสบาย คือคนกลุ่มน้อย จัดตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2345 จนถึงปัจจุบัน 200 ปี มาจากเมืองวังอ่างคำและเมืองเว เมื่อปี 2532 ได้แยกจากตำบลเรณู มาตั้งเป็นตำบลเรณูใต้ โดยมีนายชมมา หงษาโด่ เป็นกำนันคนแรกจนถึงปัจจุบัน อาชีพหลักของราษฎรคือทำนา อาชีพรองคือค้าขาย รับจ้างทั่วไป และทอผ้าพื้นเมือง
  เนื้อที่/พื้นที่ :: พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้ ไม่มีแม่น้ำ มีลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก มีเนื้อที่ประมาณ 26 ตารางกิโลเมตร
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป :: -
  พิกัด :: -
  ที่ตั้งและอาณาเขต :: ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาขาม ท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกหินแฮ่ และ ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
       
ข้อมูลการปกครอง
  อบต. :: จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเรณูใต้ทั้งตำบล
  หมู่บ้าน ::

จำนวน 13 แห่ง ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้าน

       
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  อาชีพหลัก ได้แก่ :: ทำนา
  อาชีพเสริม ได้แก่ :: ค้าขาย รับจ้างทั่วไป และทอผ้า
  จำนวนธนาคาร :: -
  จำนวนห้างสรรพสินค้า :: -
  จำนวนสถานประกอบการ :: -
  อื่น ๆ :: -
       
ข้อมูลด้านสังคม
  โรงเรียนประถมศึกษา :: จำนวน 5 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา :: -
  วิทยาลัย :: -
  มหาวิทยาลัย :: -
  วัด ::

วัดพุทธ จำนวน 9 แห่ง

  สถานพยาบาล :: สถานีอนามัย 2 แห่ง
       
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  แม่น้ำ :: -
       
ข้อมูลด้านประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น :: ...........-.......... คน
  จำนวนประชากรชาย :: รวม...........-..........คน
  จำนวนประชากรหญิง :: รวม.............-........คน
  อัตราความหนาแน่นของประชากร :: .........-.......... คน/ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน :: -
       
ข้อมูลด้านการเกษตร
  อัตรส่วนแบ่งพื้นที่ :: -
 

พันธุ์พืชที่ปลูก

::  
 

พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยง

::  
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ :: -
  กลุ่มสถาบันการเกษตร :: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  1  แห่ง
       
       
       
 
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->