ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
E-mail กรมฯ
บริการ SSNET
เว็บหน่วยงานในกรม
กองการเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
นายเกษม รักสุจริต
เกษตรจังหวัดนครพนม
 
 
ดูเวลาสากลโลก
 
สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
 
สถานีวิทยุเพื่อการเกษตร
เพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมง
กรมประชาสัมพันธ์
ลูกทุ่งเอฟเอ็ม 98.0
รายการทั้งหมด
 
สถานีโทรทัศน์เพื่อการเกษตร Farm Channel LIVE
สถานีโทรทัศน์เพื่อการเกษตร
รายการทั้งหมด
 
ธนาคารออนไลน์ ง่ายแค่ปลายนิ้ว คลิก!!.
ธนาคารออนไลน์ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออนไลน์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารออนไลน์ ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต
ธนาคารออนไลน์ ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารออนไลน์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออนไลน์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารออนไลน์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารทหารไทย
ธนาคารออนไลน์ ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
ซิตี้แบงค์ ไทยแลนด์
 
   บริการอื่น ๆ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ 0-4257-9251

ผู้ดูแลระบบ
นางสาวชนัดดา โพธิโสม
เจ้าพนักงานธุรการ
E-mail : chan_adda@hotmail.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย
นายภานุมาส สิงหะวาระ
E-mail : thejos-za@hotmail.com

 
 

 

วันที่ 20  พฤศจิกายน 2560 นางอรสา  ไชมนตรี  รักษาราชการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเรณูนคร ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสัปดาห์ ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จัดทำแผนที่แสดงพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว เขตอำเภอเรณูนคร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัด Zoning ข้าว

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 13 มกราคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำโดยนายสมปอง สุจิมงคล            เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ได้จัดการเรียนรู้ทางไกล โครงการเศรษฐกิจพอเพียง   ระยะที่ 2  ให้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินน้ำคำ  ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในหมวดวิชาที่ 3 การจัดการทรัพยากรสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพพริก หมู่ 3 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีโอกาสต้อนรับเกษตรกรของอำเภอเรณูนครศึกษาดูงานกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ฯ จำนวน 200 ราย ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2557

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

วันที่ 27 สิงหาคม2557 นางสาวนิภาพรไชยราชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้รณรงค์เกษตรกรผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในกลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ บ้านดอนสวัสดิ์ หมู่ 10 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จำนวน 5 ตัน

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 นายสมปองสุจิมงคล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนาโดนใหม่สามัคคี หมู่7 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จำนวน 15 ราย ฝึกปฎิบัติการเพาะเห็ด(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกตรวจพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่ได้ 1 แสนี(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายสมปอง สุจิมงคล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ได้ดำเนินการจัดประชุมสภายุวเกษตรกรนาโดนใหม่สามัคคี(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร พร้อมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนค้าขาย และสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลเรณูใต้ ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอในงานรณรงค์การใช้สารชีวภัณฑ์ ณ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นางสาวนิภาพร ไชยราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ได้อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเหนียวเพื่อการค้า ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนางามเหนือ หมู่3, 13 ตำบลนางาม (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 จังหวัดนครพนมได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้ประจำจังหวัด ไม้พยูง และไม้มะค่าโมง ในวันพืชมงคล จำนวน 2,700 ต้น ณ ที่สาธรณประโยชน์สำนักสงฆ์เทพวรรณวนาราม หมู่ 4 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 นางสาวนิภาพร ไชยราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายภานุมาส สิงหะวาระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร อบรมเกษตรกรการผลิตสารชีวภัณฑ์ (เชื้อราไตรโคเดอร์มา) เพื่อใช้ป้องกันโรคไหม้ในนาข้าว และโรคโคนเน่าในพริก ณ บ้านค่ายเสรี หมู่ 9 ตำบลนางาม (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนครร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ ได้จัดงานวันสาธิตการปลูกแตงโมไร้เมล็ดปลอดภัยจากสารพิษ โดยนายสมเดช แสนนาม ปลัดอำเภอเรณูนคร (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานแทนนายอำเภอเรณูนคร(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 27 มีนาคม 2557 นางสาวนิภาพร ไชยราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน  กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชผักปลอดภัยและ GAP(พืชผัก)่(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 26 มีนาคม 2557 นางรัศมีเดือน จิตชื่น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ทุกกลุ่ม ได้ออกประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม ในการพัฒนาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กิจกรรมการจัดเวทีเชื่อมโยง เครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ่(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 20 มีนาคม 2557 นายสมปอง สุจิมงคล เกษตรตำบลโคกหินแฮ่ ออกพบปะเยี่ยมเกษตรกรทำกิจกรรมไร่นาสวนผสมของ นายทะนง นวลตา หมู่ 10 ตำบลโคกหินแฮ่(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 18 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ เพื่อปรึกษาหารือในการกำหนดแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่อนาคต (AEC)(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 15 มีนาคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ร่วมกับ อบต.โคกหินแฮ่ นำเกษตรศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์อินทรีย์บ้านยอดโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลนางาม อำเภอเรณุนคร จังหวัดนครพนม เกษตรกร 20 ราย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 15 มีนาคม 2557 นางสาวนิภาพร ไชยราช เกษตรตำบลนางาม ติดตามเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางามเหนือ หมู่ 3 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ในการตากพริกด้วยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถตากพริกได้ครั้งละ 1 ตัน พร้อมติดตามแปลงพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช (พริก) ของนางดารง แสนลัง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 14 มีนาคม 2557 นายวีระศักดิ์ เพชรรัตน์ เกษตรตำบลท่าลาด ออกติดตามเยี่ยมเกษตรกรโครงการไร่นาสวนผสม ( 1 ไร่ 1 แสน ) ของนายทวิช เพ็งเวรุฬ หมู่ 4 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณุนคร จังหวัดนครพนม (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นายนิภาพร ไชยราช เกษตรตำบลนางาม ออกเยี่ยมอาสาสมัครเกษตรกร (อกม.) หมู่ 10 นายคูณมา นวลจันทร์ ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ + น้ำหมักชีวภาพ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นายสมปอง สุจิมงคล ออกติดตามเยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรนาโดนใหม่สามัคคี หมู่ 7 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม กิจกรรมปลูกแก้วมังกร เพาะพันธ์ในโรงเรือน, ปลูกผักสวนครัว, เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินน้ำคำ หมู่ 10 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ร่วมงานแข่งขันส้มตำลีลาในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 อบต.โคกหินแฮ่ ได้แจกเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2556 ด้านการเกษตร พื้นที่ 24 ไร่ 2 งาน ( ข้าว ) จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 14,847 บาท (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 31 มกราคม 2557 อบต.นาขามจัดงานประจำปีเทศกาลบุญเปิดประตูเล้า ( 8 ค่ำ เดือน 3 ) ในงานจัดประกวดคุณภาพข้าวมะลิ 105 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร เป็นคณะกรรมการในการประกวด (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 28 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร พบปะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินน้ำคำ หมู่ 10 ตำบลโคกหินแฮ่ ในการดำเนินงานกิจกรรมการทำข้าวแตน ข้าวหลาม, ข้าวต้มมัด่ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 28 มกราคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ได้ออกสำรวจและเยี่ยมเกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งของตำบลนางาม ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 1,900 ไร่ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 24 มกราคม 2557 อำเภอเรณูนคร จัดงานโครงการอำเภอยิ้ม

หมู่ 8 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอได้ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพและ

การใช้สารชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่ 23 มกราคม 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ร่วมจัดนิทรรศการผลงานของสำนักงานในการประกวดผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ 7 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

วันที่   16 มกราคม  2557     นายดุสิต   นาแถมพลอย นายอำเภอเรณูนคร เยี่ยมชมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร  เพื่อพบปะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมมอบนโยบายแนวทางการทำงานในพื้นที่กับเกษตรกร และร่วมรับประทานอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

 

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิตข้าว ระดับอำเภอ  โดยนางเกษร  วรรณลา เกษตรอำเภอเรณูนครเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนครเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แก่ อกม.จำนวน 91 ราย

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำโดยนางเกษร วรรณลา เกษตรอำเภอเรณูนคร พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ทุกคน ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DW) ณ ห้องประชุมสารสนเทศยางพารา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นางเกษร  วรรณลา เกษตรอำเภอเรณูนคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานรับการนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นำโดย นางรัศมีเดือน จิตชื่น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 

 

นางเกษร  วรรณลา เกษตรอำเภอเรณูนคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์โรงเรียน) ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่  ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำโดยนางเกษร  วรรณลา เกษตรอำเภอเรณูนคร ร่วมกับคณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับอำเภอออกตรวจสอบจุดรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2555/56 ครั้งที่ 2 (ข้าวนาปรัง)

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จัดประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer ครั้งที่ 1 /2556

วันที่ 18 มิถุนายน 2556

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2556 กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนายกระดับกลุ่ม

วันที่ 12 มิถุนายน 2556

 

นายสรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เยี่ยมชมสำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร

วันที่ 3 มิถุนายน 2556 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

กดเพื่อชม VDO

 

 

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 3 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร  ออกสำรวจพื้นที่ความเสียหายผลผลิตทางการเกษตร จากพายุลูกเห็บ พื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 21 มีนาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ต้อนรับคณะติดตามนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 22 ก.พ. 56 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร  จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ 1/2556 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำโดยนางเกษร วรรณลา เกษตรอำเภอเรณูนคร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของอำเภอเรณูนคร ณ วัดบ้านดอนขาว ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม  (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร  นำโดย นางเกษร วรรณลา เกษตรอำเภอเรณูนคร จัดทำบุญกองข้าว  เพื่อจัดหาทุนในการต่อเติมอาคารสำนักงาน  และจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวก และบริการพี่น้องเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

 

             เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ติดตาม นายอำเภอเรณูนคร ออกสุ่มตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตอำเภอเรณูนคร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาโดนใหม่      จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม   ให้กับยุวเกษตรกร (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

โรคไหม้ (Rice Blast Disease)

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

คณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด(ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ระดับตำบล อ.เรณูนคร จ.นครพนมร่วมกันจัดทำประชาคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในห้วงระหว่างวันที่ 5 – 20 ก.ย.55 รายละเอียดคลิกที่นี่

 

การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ปี 2555

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนางามเหนือ

3 กันยายน 2555 รายละเอียดคลิกที่นี่

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร ร่วมกับ ธ.ก.ส.สาขาเรณูนคร  จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกรโครงการพักชำระหนี้ ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านเนินน้ำคำ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม จำนวน 6 รุ่น รวม 600 ราย

 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ 7 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ตั้งจุดให้บริการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ 10 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ตั้งจุดให้บริการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ 9 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ตั้งจุดให้บริการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2555/56 รอบที่ 1
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 

เมื่อวันที่ 15มิถุนายน2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาดีตำบลหนองย่างชิ้น  เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิจังหวัดสกลนคร (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จัดอบรมเวทีแลกแปลี่ยนอาสาสมัครเกษตร (อกม) (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2555 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร อบรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่งครอบครัว และกลุ่มยุวเกษตรกรนาโดนใหม่สามัคคี (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอปลาปาก จำนวน 30 คน  เพื่อเข้าเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน สองแห่ง (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จัดอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 150 คน โดยมีนายราชันย์ ไชยศิลป์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร พร้อมทีมงาน (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำโดย นางสาวนิภาพร ไชยราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ จัดกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ แก่สมาชิกกลุ่มแม่บ้านสายใยรัก บ้านเหล่าสำราญ (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำโดย นางสาวมาลัย ศิรทรัพย์ไพสิฐ    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

เมื่อวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำโดย นายสมปอง สุจิมงคล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะ จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕  สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร นำโดย นางสาวนิภาพร ไชยราช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ นำสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโนนจันทร์ หมู่ ๘ ตำบลท่าลาด และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกนางามเหนือ หมู่ ๓ ตำบลนางาม ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรบ้านต้นผึ่ง (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาดี หมู่ที่๓       ต.หนองย่างชิ้น อ.เรณูนคร จ.นครพนม ๑๐ พ.ค.๕๕ (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ โดยมี นายบำรุง ศรีลาชัย ปลัดอำเภอ(ป.อาวุโส) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร
ติดตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านเนินน้ำคำ หมู่ ๑๐ ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ (รายละเอียด คลิกที่นี่)

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนครแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 โดย นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอเรณูนคร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 (รายละเอียด)

 

 

 

 
วิดีโอการเกษตร
ดิน
น้ำ
พืช
ปศุสัตว์
ประมงและการเพาะเลี้ยง
โรคและแมลงศัตรูพืช
ปุ๋ยและสารเคมี
เทคโนโลยีการเกษตร
วิธีการปลูกยางพารา
ลิ้นจี่
กล้วยนานาชนิด
ฝรั่ง
มะม่วง
มะละกอพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ
แตงกวา/แตงร้าน
ยูคาลิปตัส
ข้อมูลการเพาะเห็ด
เกษตรอินทรย์
   
หน่วยงาน
l l l l
จังหวัดนครพนม l จังหวัดนครพนม l ธาตุพนม l อบจ.นครพนม l ปศุสัตว์จังหวัด l ประมงจังหวัด นพ. l ม.นครพนม l สวัสดีนครพนม
เว็บค้นหา l www.google.co.th l
เว็บอีเมล์ l www.hotmail.com l www.yahoo.com l www.thaimail.com l www.gmail.com l
หนังสือพิมพ์ l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ผู้จัดการ l โพสต์ทูเดย์ l ไทยโพสต์ l มติชน l ข่าวสด l คมชัดลึก l ประชาชาติธุรกิจ l ฐานเศรษฐกิจ l เส้นทางเศรษฐกิจ l
Bangkok Post
l แนวหน้า l สยามรัฐ l กรุงเทพธุรกิจ l เนชั่นแชนแนล l สยามธุรกิจ l กระแสหุ้น l เสรีรายวัน l บ้านเมือง เทเลคอม l
เจอร์นัล Mission l Thailand l BusinessThai l เนชั่นสุดสัปดาห์ l ผู้จัดการรายเดือน l มติชนสุดสัปดาห์ l
ข่าวสาร l อสมท. l พิมพ์ไทย-ซิงหว่า l สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ l สำนักข่าว INN l BEC News l Thai Town USA. l IP-TV l สำนักข่าว NOL l
Live TV/Radio l 88.0 Radio No Problem l 88.5 Z POP,We Like! l 94.0 Bangkok Radio l 91.5 Hotwave l 92.5 กรมประชาสัมพันธ์ l 93.0 DNA l
93.5 Radio Vote Satellite l 95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม l 98.0 Cool FM l
TV / CABEL l ช่อง3 l ช่อง5 l ช่อง7 l MCOT l NBTV l TITV l TRUE Vision l Nation channel l
ตรวจผล/เสี่ยงโชค l ตรวจสลากรัฐบาล l ตรวจสลากออมสิน l
บริการข้อมูล l พยากรณ์อากาศ l อัตราแลกเปลี่ยนธ.ไทยพาณิชย์ l ข่าวจราจร l สวพ.91 l ค้นหารหัสไปรษณีย์ l ABAC-KSC Poll l สวนดุสิต โพล l
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->