ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
เรณู
(Renu)
โพนทอง
(Phon Thong)
ท่าลาด
(Tha Lat)
นางาม
(Na Ngam)
โคกหินแฮ่
(Khok Hin Hae)
หนองย่างชิ้น
(Nong Yang Chin)
เรณูใต้
(Renu Tai)
นาขาม
(Na Kham)
ข้อมูลทั่วไป ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
 
ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา :: ตำบลโพนทองเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน  8  ตำบล  ของอำเภอเรณุนคร  จังหวัดนครพนม แต่ก่อนอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเรณู  อำเภอเรณูนคร  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2518  ได้แยกการปกครองออกจากตำบลเรณู  ตั้งเป็นตำบลขึ้นใหม่  โดยใช้ชื่อว่าตำบลโพนทอง
  เนื้อที่/พื้นที่ :: สภาพภูมิประเทศของตำบลโพนทอง  จะมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลูกคลื่นลอนตื้น  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนาอยู่นอกเขตชลประทาน  เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและไม่มีแม่น้ำ  การทำการเกษตรฤดูแล้งเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้น้ำใต้ดิน  เพราะระดับน้ำใต้ดินตื้นสามารถนำขึ้นมาใช้ในการทำการทำการเกษตรได้ทุกหมู่บ้าน
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป :: จากข้อมูลของสถานีตรวจอากาศพืชสวนจังหวัดนครพนม  เฉลี่ยรายเดือน  3  ปี  ย้อนหลัง  อุณหภูมิตลอดปี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  15.7 - 24.4   องศาเซลเซียส
  พิกัด :: -
  ที่ตั้งและอาณาเขต :: ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
  เส้นทางคมนาคม :: -
       
ข้อมูลการปกครอง
  อบต. :: จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนทอง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร)
  หมู่บ้าน ::

จำนวน 10 แห่ง ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้าน...
หมู่ที่ 2 บ้าน...
หมู่ที่ 3 บ้าน...
หมู่ที่ 4 บ้าน...
หมู่ที่ 5 บ้าน...
หมู่ที่ 6 บ้าน...
หมู่ที่ 7 บ้าน...
หมู่ที่ 8 บ้าน...
หมู่ที่ 9 บ้าน...
หมู่ที่ 10 บ้าน...

  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ::
หมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้าน
 
หมู่ที่ 2 บ้าน
 
หมู่ที่ 3 บ้าน
 
หมู่ที่ 4 บ้าน
 
หมู่ที่ 5 บ้าน
 
หมู่ที่ 6 บ้าน
 
หมู่ที่ 7 บ้าน
 
หมู่ที่ 8 บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้าน  
หมู่ที่ 10 บ้าน  
       
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  อาชีพหลัก ได้แก่ :: ทำนา
  อาชีพเสริม ได้แก่ :: ทอผ้าพื้เมือง เลี้ยงสัตว์ ซื้อของเก่า
  จำนวนธนาคาร :: -
  จำนวนห้างสรรพสินค้า :: -
  จำนวนสถานประกอบการ :: -
  อื่น ๆ :: -
       
ข้อมูลด้านสังคม
  โรงเรียนประถมศึกษา :: 5  แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา :: -
  วิทยาลัย :: -
  มหาวิทยาลัย :: -
  วัด ::

1. วัดโนนสวัสดิการาม
2. วัดศรีคูณเมือง
3. วัดศรีคูณเมืองใต้
4. วัดประทุมราม
5. วัดประชาวุฒิวราราม
วัดพุทธ  รวม  5  วัด  สำนักสงฆ์  2  แห่ง 

  สถานพยาบาล :: 1. โรงพยาบาลอำเภอเรณูนคร 
       
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  แม่น้ำ :: -
       
ข้อมูลด้านประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น :: รวม 6,288 คน
  จำนวนประชากรชาย :: 2,862  คน
  จำนวนประชากรหญิง :: 3,426  คน
  อัตราความหนาแน่นของประชากร :: .........-.......... คน/ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน ::

- จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,388 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 1,025 ครัวเรือน

       
ข้อมูลด้านการเกษตร
  อัตรส่วนแบ่งพื้นที่ ::

พื้นที่ดินทั้งหมด                                  12,473  ไร่
พื้นที่ทำการเกษตร                              10,457  ไร่
สภาพพื้นที่ตำบลโพนทอง  เป็นที่ราบและที่ลุ่ม  มีพื้นที่ป่า  521.77  ไร่  พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าหัวไร่ปลายนา  มีการจับจองการทำประโยชน์ไว้แล้ว

 

พันธุ์พืชที่ปลูก

::

 

 

พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยง

::  
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ :: -
  กลุ่มสถาบันการเกษตร :: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  1  แห่ง
       
 
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->