ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
เรณู
(Renu)
โพนทอง
(Phon Thong)
ท่าลาด
(Tha Lat)
นางาม
(Na Ngam)
โคกหินแฮ่
(Khok Hin Hae)
หนองย่างชิ้น
(Nong Yang Chin)
เรณูใต้
(Renu Tai)
นาขาม
(Na Kham)
 
ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา :: ตำบลนาขาม เป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาเมื่อ 200 ปีเศษ เมื่อปี พ.ศ.2532 ได้แยกออกจากตำบลท่าลาดมาตั้งเป็นตำบลนาขาม ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเรณูนคร
  เนื้อที่/พื้นที่ :: มีเนื้อที่ทั้งหมด 17,006 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป :: -
  พิกัด :: -
  ที่ตั้งและอาณาเขต :: ทิศเหนือ ติดกับ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ธาตุพนมเหนือ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม
       
ข้อมูลการปกครอง
  อบต. :: จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาขามทั้งตำบล
  หมู่บ้าน ::

จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านเหิบ
หมู่ที่ 2 บ้านนาขาม
หมู่ที่ 3 บ้านดอนขาว
หมู่ที่ 4 บ้านดอนยม
หมู่ที่ 5 บ้านนางามใต
หมู่ที่ 6 บ้านยอดโพธิ์
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแต
หมู่ที่ 8 บ้านนาสะเดา
หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม

       
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  อาชีพหลัก ได้แก่ :: ทำนา
  อาชีพเสริม ได้แก่ :: ทอผ้าพื้นเมือง ค้าขาย รับจ้าง
  จำนวนธนาคาร :: -
  จำนวนห้างสรรพสินค้า :: -
  จำนวนสถานประกอบการ :: -
  อื่น ๆ :: -
       
ข้อมูลด้านสังคม
  โรงเรียนประถมศึกษา :: -
  โรงเรียนมัธยมศึกษา :: -
  วิทยาลัย :: -
  มหาวิทยาลัย :: -
  วัด ::

1. วัดโพธิ์ศรี
2. วัดศรีผึ้งวิทยาราม
3. วัดสว่างมุจรินทร์
4. วัดสว่างอารมณ์

  สถานพยาบาล ::  
       
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  แม่น้ำ :: -
       
ข้อมูลด้านประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น :: ...........-.......... คน
  จำนวนประชากรชาย :: รวม...........-..........คน
  จำนวนประชากรหญิง :: รวม.............-........คน
  อัตราความหนาแน่นของประชากร :: .........-.......... คน/ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน :: -
       
ข้อมูลด้านการเกษตร
  อัตรส่วนแบ่งพื้นที่ :: -
  พันธุ์พืชที่ปลุก    
  สัตว์ที่เลี้ยง    
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ :: -
  กลุ่มสถาบันการเกษตร :: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  1  แห่ง
       
       
       
 
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->