ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
เรณู
(Renu)
โพนทอง
(Phon Thong)
ท่าลาด
(Tha Lat)
นางาม
(Na Ngam)
โคกหินแฮ่
(Khok Hin Hae)
หนองย่างชิ้น
(Nong Yang Chin)
เรณูใต้
(Renu Tai)
นาขาม
(Na Kham)
 
ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา ::         ตำบลหนองย่างชิ้น เป็นตำบลที่ตั้งมาประมาณ 100 ปีมาแล้ว แต่ก่อนขึ้นอยู่กับอำเภอธาตุพนม ตอนนั้นอำเภอเรณูนครมีชื่อว่า "เมืองเว" บ้านหนองย่างชิ้นในขณะนั้นเป็นป่า ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพล่าสัตว์ป่า เมื่อล่าสัตว์ได้แล้วจะนำมาชำแหละเพื่อทำเนื้อเค็มตากแห้งบริเวณหนองน้ำ การที่ราษฎรนำเนื้อไปชำแหละและย่าง จึงได้ขนานนามชื่อว่า "บ้านหนองย่างชิ้น" มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลหนองย่างชิ้นเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเรณูนคร
        ตำบลหนองย่างชิ้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเรณูนคร แบ่งการปกครองออกเป็น      8 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,7,8  เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 113,4,5 เป็นหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลปัจจุบัน  มีนายประหยัด พลโลภ  เป็นกำนัน โดยมีที่ทำการกำนันอยู่ที่บ้านหนองย่างชิ้น หมู่ที่ 2
  เนื้อที่/พื้นที่ :: มีเนื้อที่ทั้งหมด 20.34 ตร.กม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป :: จากข้อมูลของสถานีตรวจอากาศนครพนม  เฉลี่ยรายเดือน  3  ปีย้อนหลัง  อุณหภูมิตลอดปีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง  15.7 – 24.4 องศาเซลเซียส
  พิกัด :: -
  ที่ตั้งและอาณาเขต :: ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
  เส้นทางคมนาคม ::

ตำบลหนองย่างชิ้น  มีถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม  ติดต่อกับจังหวัด  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  และตำบลใกล้เคียงได้อย่างสะดวกตลอดปี
        ระยะจากตำบลหนองย่างชิ้น  ถึงอำเภอเรณูนคร  มีระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย
ระยะทางจากตำบลหนองย่างชิ้น  ถึงจังหวัดนครพนม  แบ่งเป็นสองสาย
        สายที่  1  เป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวง  จากอำเภอเรณูนคร  ผ่านตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก  ถึงจังหวัดนครพนม  ความยาว  55  กิโลเมตร
        สายที่  2  จากอำเภอเรณูนคร  ผ่านสามแยกบ้านธาตุน้อย  อำเภอธาตุพนม  ถึงจังหวัดนครพนม  ความยาวประมาณ  48  กิโลเมตร

       
ข้อมูลการปกครอง
  อบต. :: จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองย่างชิ้นทั้งตำบล
  หมู่บ้าน ::

จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัยใต
หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างชิ้น
หมู่ที่ 3 บ้านนาดี
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 5 บ้านนาคอย
หมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านหนองย่างชิ้น
หมู่ที่ 8 บ้านหนองย่างชิ้น

  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ::
หมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหัวขัยใต
นายกุศล   สายสินธุ์
หมู่ที่ 2 บ้านหนองย่างชิ้น
นายประหยัด   พลโลก  (กำนัน)
หมู่ที่ 3 บ้านนาดี
นางเถาวัลย์   ทักโลวา
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะอาด
นายสวัสดิ์   ธงยศ
หมู่ที่ 5 บ้านนาคอย
นายบุตสี   ไชยราช
หมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญ
นายประหอม   โกพล
หมู่ที่ 7 บ้านหนองย่างชิ้น
นายเอแสนด์  บางศิริ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองย่างชิ้น นางอรทัย  รัตนวงษา
       
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  อาชีพหลัก ได้แก่ :: ทำนา
  อาชีพเสริม ได้แก่ :: ปลูกพริก
  จำนวนธนาคาร :: -
  จำนวนห้างสรรพสินค้า :: -
  จำนวนสถานประกอบการ :: -
  อื่น ๆ :: -
       
ข้อมูลด้านสังคม
  โรงเรียนประถมศึกษา :: 3 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา :: -
  วิทยาลัย :: -
  มหาวิทยาลัย :: -
  วัด ::

วัดพุทธ จำนวน 6 แห่ง

  สถานพยาบาล :: สถานีอนามัย 1 แห่ง
       
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  แม่น้ำ/แหล่งน้ำ ::

ห้วย 53 ไร่
หนองน้ำ 69 ไร่
บ่อบาดาล 18 บ่อ
บ่อน้ำตื้น 26 บ่อ
ห้วยหนองดุ , ห้วยหนองย่างชิ้น , ห้วยแคน มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นอีก  ได้แก่  หนองสระพัง , หนองบ่อหิน , หนองแวง

       
ข้อมูลด้านประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น :: 4,336  คน
  จำนวนประชากรชาย :: รวม 2,163  .คน
  จำนวนประชากรหญิง :: รวม 2,173  .คน
  อัตราความหนาแน่นของประชากร :: .........-.......... คน/ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน :: - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 972  ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนเกษตรกร
680  ครัวเรือน
       
ข้อมูลด้านการเกษตร
  อัตรส่วนแบ่งพื้นที่ ::

พื้นที่ทั้งหมด                     12,720   ไร่
สภาพพื้นที่ของตำบลหนองย่างชิ้น  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีพื้นที่ป่าประมาณ  500  ไร่ 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่หัวไร่ปลายนา  ซึ่งมีการจับจองใช้ประโยชน์บ้างแล้ว

พื้นที่ทำการเกษตร     
12,720 ไร่
พื้นที่ทำนา    
8,277 ไร่
ข้าวเจ้า       
2,805 ไร่
ข้าวเหนียว
5,088 ไร่
ยาสูบ    
319 ไร่
มะเขือเทคโรงงาน  
20 ไร่
ที่ดินสาธารณะและอื่น ๆ 4,443 ไร่
   
 

พันธุ์พืชที่ปลูก

::

- ข้าวนาปี
- ข้าวเจ้า ให้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และ กข. 15
- ข้าวเหนียว ใข้พันธุ์  กข. 6 กข. 8 และ กข. 10
-  ยาสูบ
- ใช้พันธุ์เตอร์กิส

 

พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยง

::
- โค                       
พันธุ์ที่เลี้ยง พันธุ์ลูกผสมบาร์มัน,พันธุ์พื้นเมือง
- กระบือ            
พันธุ์ที่เลี้ยง พันธุ์พื้นเมือง
- สุกร                 
พันธุ์ที่เลี้ยง พันธุ์ลาร์จไวท์พันธุ์แลนเลทร์
- เป็ด                  
พันธุ์ที่เลี้ยง พันธุ์เนื้อ (เป็ดเทศ)
- ไก่                    
พันธุ์ที่เลี้ยง พันธุ์พื้นเมือง
- ปลา   แยกเป็น
- ปลากินพืชพันธุ์ที่เลี้ยง ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน
- ปลากินเนื้อ ปลาดุก
- ปลานิล cp
   
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ :: 1. ข้าวหอมมะลิ
2. ข้าว กข 6 กข.8 กข.10
3. ยาสูบ
  กลุ่มสถาบันการเกษตร ::

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 1 แห่ง

       
 
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->