ตั้งเว็บเป็นหน้าแรก : หน้าแรก : กระดานข่าว : สมุดเยี่ยมชม : ดาวน์โหลด : ราคาสินค้าเกษตร : ตรวจสอบเงินเดือน : สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการ จนท.: ค้นหา!!
??????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ?????????? ?????????????????? ?????????
 
นางอรสา  ไชยมนตรี
รักษาราชการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอเรณูนคร
 
หน้าแรก
ประวัติหน่วยงาน
พันธกิจ/วิสัยทัศน์
ข้อมูลอำเภอเรณูนคร
ประวัติอำเภอเรณูนคร
ข้อมูลตำบลในเขต
ข้อมูลเพื่อการเกษตร
กลุ่มอาชีพ/สินค้า
กระดานข่าว
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
เกี่ยวกับเรา
ผู้ดูแลระบบ
รกร‹ร…รจยงร รƒร•ร‚ยนรƒร™รฉยกร…ร˜รจรรกรรจยบรฉร’ยนร ยกร‰ยตรƒยกรƒ รร“ร ร€รร รƒยณร™ยนยครƒ
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยงร’ยนร‹ยนรจร‡ร‚ยงร’ยน57
รกยผยนยกร’รƒรฃยชรฉยจรจร’ร‚ยงยบยปรƒรรร’ยณ57
รกยผยนยจร‘ยดยซร—รฉรยจร‘ยดยจรฉร’ยง57
รกยผยนยปยฎร”ยบร‘ยตร”ยกร’รƒ(Action plan)58

ยกร’รƒยบรƒร”ร‹ร’รƒยจร‘ยดยกร’รƒยงร’ยนรŠรจยงร รŠรƒร”รยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒรร”ยตร”รฃร‹รรจ(MRCF)

รยงยครฌยคร‡ร’รรƒร™รฉยดรฉร’ยนยกร’รƒร ยกร‰ยตรƒ (KM)
ข้อมูลพื้นฐานอ.เรณูนคร
 
E-learning กรมฯ
การสอบ/สมัครงาน
บริการ SSNET
รายงาน ศ.02
สมัคร/สอบ บรรจุเข้าเป็น ข้าราชการกรมฯ
เว็บหน่วยงานในกรม
 
เรณู
(Renu)
โพนทอง
(Phon Thong)
ท่าลาด
(Tha Lat)
นางาม
(Na Ngam)
โคกหินแฮ่
(Khok Hin Hae)
หนองย่างชิ้น
(Nong Yang Chin)
เรณูใต้
(Renu Tai)
นาขาม
(Na Kham)
 
ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติความเป็นมา :: ตำบลนางามแต่ก่อนเป็นหมู่บ้านนางาม ขึ้นกับตำบลโพนทอง อำเภอธาตุพนมมีอายุประมาณ 200 ปีเศษ และได้จัดตั้งเป็นตำบลนางามเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยมีราษฎรอพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เมืองวังอ่างคำมาตั้งถิ่นฐานมีเมืองเว (เรณูครปัจจุบัน) และต่อมาราษฎรได้อพยพแยกออกมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใหม่ที่บริเวณกว้างขวาง อุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกพืชพันธ์ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาญและข้าวงาม จึงตั้งชื่อว่าบ้านนางามจนถึงปัจจุบันและได้ยกระดับเป็นตำบลนางามเมื่อปี พ.ศ.2513 โดยมีนายมา แสวงโคตรเป็นกำนันคนแรก
  เนื้อที่/พื้นที่ :: พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูก ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ไม่มีภูเขา ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 767 กิโลเมตร
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป :: -
  พิกัด :: -
  ที่ตั้งและอาณาเขต :: ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองฮี อ.ปลาปาก และต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพนแพง และ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม
  เส้นทางคมนาคม :: -
       
ข้อมูลการปกครอง
  อบต. :: จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางามทั้งตำบล
  หมู่บ้าน ::

จำนวน 14 แห่ง ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้าน

  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ::
หมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้าน
 
หมู่ที่ 2 บ้าน
 
หมู่ที่ 3 บ้าน
 
หมู่ที่ 4 บ้าน
 
หมู่ที่ 5 บ้าน
 
หมู่ที่ 6 บ้าน
 
หมู่ที่ 7 บ้าน
 
หมู่ที่ 8 บ้าน  
       
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
  อาชีพหลัก ได้แก่ :: ทำนา รับจ้างทั่วไป
  อาชีพเสริม ได้แก่ :: ปลูกพริก ปลูกยาสูบ และค้าขาย
  จำนวนธนาคาร :: -
  จำนวนห้างสรรพสินค้า :: -
  จำนวนสถานประกอบการ :: -
  อื่น ๆ :: -
       
ข้อมูลด้านสังคม
  โรงเรียนประถมศึกษา :: จำนวน 7 แห่ง
  โรงเรียนมัธยมศึกษา :: -
  วิทยาลัย :: -
  มหาวิทยาลัย :: -
  วัด ::

วัดพุทธ จำนวน 12 แห่ง

  สถานพยาบาล :: สถานีอนามัย 2 แห่ง
       
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
  แม่น้ำ :: -
       
ข้อมูลด้านประชากร
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น :: รวม 8,248 คน
  จำนวนประชากรชาย :: 4,168 คน
  จำนวนประชากรหญิง :: 4,080 คน
  อัตราความหนาแน่นของประชากร :: .........-.......... คน/ตร.กม.
  จำนวนครัวเรือน :: - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1823 ครัวเรือน
- จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 1778 ครัวเรือน
       
ข้อมูลด้านการเกษตร
  อัตรส่วนแบ่งพื้นที่ :: -
 

พันธุ์พืชที่ปลูก

::
 

พันธุ์สัตว์ที่เลี้ยง

::
  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ :: -
  กลุ่มสถาบันการเกษตร :: ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  1  แห่ง
       
       
 
ย้อนกลับ    กลับขึ้นข้างบน

Copyright © 2010 สำนักงานเกษตรอำเภอเรณูนคร กรมส่งเสริมการเกษตร
99 ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170 โทรศัพท์ 0-4257-9251

<----- สถิติการใช้งาน ----->